Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Haarlem, verleende omgevingsvergunning 14-02085 Papaverstraat 12, kappen van een berk, slechte levensverwachting door ziekte en te dicht op de erf grens, verzonden 25 juni 2014

Redactie Noordoostpoldernieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Noordoostpolder.

Aanvraag Huisvesting | Bouwen en verbouwen

De ingediende aanvraag voor Papaverstraat 2014TJ 10 Haarlem luidt als volgt:

Haarlem, verleende omgevingsvergunning 14-02085 Papaverstraat 12, kappen van een berk, slechte levensverwachting door ziekte en te dicht op de erf grens, verzonden 25 juni 2014

Omgevingsvergunning Het college van B en W heeft de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wabo verleend. Bezwaarmogelijkheid Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit worden ingediend bij het college van B en W of de burgemeester, Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem kan op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het bezwaar schorst namelijk niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR in Haarlem.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen noordoostpolder
  2. Huisvesting | Bouwen en verbouwen